Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Phú Thọ kính chào Quý khách!

Báo cáo tổ chức năm 2022

31/07/2023 8:53:43 SA

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 30/2007/NĐ-CP VỀ KINH DOANH XỔ SỐ

06/10/2022 10:04:28 CH

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh1. Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh xổ số của các doanh nghiệp kinh doanh xổ số và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2012/NĐ-CP

06/10/2022 10:03:34 CH

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số